Služby

Provádím posudkovou, průzkumnou a konzultační činnost v oborech inženýrská geologie, hydrogeologie a geotechnika.

Zajišťuji geologické a geotechnické dozory staveb (např. při realizaci násypů, zářezů nebo při vrtání pilot), dozory při sanaci sesuvů, kontroly základových spár, posouzení těžitelnosti a vhodnosti zemin.

Doplňkově provádím rovněž pasportizaci stavebních objektů.