Inženýrskogeologické práce

vrtné práce v sesuvném území.jpg
  • Inženýrskogeologické průzkumy, zpracování posudků a rešerší pro založení rodinných domů,
  • Inženýrskogeologické průzkumy, posudky a rešerše pro ověření základových poměrů stavenišť průmyslových a komerčních objektů, telekomunikačních stožárů, kanalizačních, vodovodních a plynových řadů apod.
  • Průzkum příčin svahových pohybů a deformací zemních těles (násypů, zářezů) a umělých objektů (mostů, opěrných a zárubních zdí)
  • Předběžné ověření geologických rizik (geohazardů) v předprojektových fázích stavebního záměru (prověření registru sesuvů, poddolování, střetů s ochranou podzemních vod a dalších rizik)
  • Dokumentace jádrových vrtů pro injektáže přehradních hrází a jejich podloží, vyhodnocení vodních tlakových zkoušek

+420 721 887 616

     envelope.svg geo@gajdos-ighs.cz   

  Ústecký a Liberecký kraj
linkedin.svg