Hydrogeologické práce

studna
  • Pasportizace hydrogeologických objektů a vodních zdrojů
  • Vyjádření hydrogeologa k zasakování srážkových, případně přečištěných odpadních vod z domovních čistíren odpadních vod (dále DČOV) - ve  smyslu vodního zákona
  • Průzkumné práce pro zasakování dešťových vod a přečištěných odpadních vod z DČOV
  • Interpretace hydrodynamických zkoušek (čerpacích, stoupacích a vsakovacích), stanovení koeficientu vsaku, případně hydraulické vodivosti, určení poloměru deprese čerpání
  • Průzkum znečištění podzemních vod v okolí zdrojů kontaminace (např. v okolí divokých skládek)
  • Režimní měření úrovní hladin podzemních vod
  • Zpracování map hydroizohyps
  • Vyhodnocení vodních tlakových zkoušek
  • Průzkum znečištění zemin dle MP ŘSD ČR (2021) a dle Vyhlášky č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

+420 721 887 616

  envelope.svg geo@gajdos-ighs.cz

  globe-europe-solid.svg Ústecký a Liberecký kraj